A tulajdonos és/vagy a felhasználó személyében, adataiban történt változás bejelentése

A kitöltött nyomtatvány mellett az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
Ha az új felhasználó magánszemély: a változást igazoló okirat; adásvételi vagy bérleti szerződés vagy használati jogot igazoló egyéb dokumentum vagy haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb okirat (a nem releváns részek kitakarása mellett); 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó személyében történő változás bejelentése 15 napon túl történik; birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével); tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén; személyazonosságot igazoló irat (bemutatása).
Ha az új felhasználó nem lakossági felhasználó: a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat; bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum; birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével); közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére kötelezettek esetén: közműfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló számla.
Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően, hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap.
A régi felhasználó / régi számlafizető / adatai, amennyiben az ingatlannak nem tulajdonosa
Az új felhasználó / új számlafizető adatai, amennyiben az ingatlannak nem tulajdonosa
A régi tulajdonos adatai
Az új tulajdonos adatai

Amennyiben a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb – a felhasználó elhalálozásának esetét kivéve – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a DMRV Zrt-nek a jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

A felhasználó elhalálozásának esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles bejelenteni.

Amennyiben a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján DMRV Zrt. felé rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási hely tekintetében DMRV Zrt. a 2011. évi CCIX. törvény 58.§ (1) szerint járhat el, azaz lehetősége van a szolgáltatást korlátozni vagy felfüggeszteni.

Miben segíthetünk?