Ugrás a tartalomhoz
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ügyfélszolgálat

+36/80 205-157

Hibajelentés 0-24 óráig

+36/80 205-157

Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Felhasználó személyében történő változás bejelentése

Ingatlanvásárlás, vagy a Felhasználó személyében bekövetkező változás esetében az ingatlanvásárló, vagy az új Felhasználó érdeke és felelőssége, hogy pontosan tájékozódjon az adott felhasználási hely víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos műszaki és díjfizetési állapotáról, kiemelten a díjhátralékok és szolgáltatás-korlátozások tekintetében:

 • a Víziközmű-szolgáltató személyes irodájában történő, a régi Felhasználóval vagy ingatlantulajdonossal közös megjelenéssel,
 • árverési vásárlási szándék esetén a végrehajtónál.
A közszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele - hivatkozás: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés e) pont -, hogy a felhasználási helyen díjtartozás nem állhat fenn.

 • Ha az új felhasználó magánszemély:
  • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
  • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
  • a változást igazoló okirat; adásvételi vagy bérleti szerződés vagy használati jogot igazoló egyéb dokumentum vagy haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb okirat (a nem releváns részek kitakarása mellett)
  • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó személyében történő változás bejelentése 15 napon túl történik
  • tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
 • Ha az új felhasználó nem lakossági felhasználó a fentieken kívül:
  • a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat; bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
  • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére kötelezettek esetén: közműfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló számla.
 • Ha az új felhasználó területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv: alapító okirat, aláírási címpéldány;
 • Társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
 • Közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;
 • Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően, hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap;
 • Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
 • Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos (ok) hozzájárulása is szükséges.
 • A felhasználó változás bejelentése amennyiben a birtokátruházástól számított 15 napon túl kerül bejelentésre -elhalálozás esetén 60 napon túli- kötbér számítható fel. Az Üzletszabályzatunk 8. számú melléklete szerint 10000 Ft kötbér szabható ki.

Új ivóvíz/ csatornabekötés-igénybejelentés, megrendelés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (5.sz. melléklet) alapján.
A bekötések előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás szükséges dokumentumai:

 • Kitöltött „Igénybejelentő víziközmű-hálózatba történő bekötéshez” és „Ivóvíz-, szennyvízbekötési megrendelő” (1.) nyomtatvány, mely tartalmazza az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá;
 • Közmű-állásfoglalás – elvi közműnyilatkozat (melyet a megrendelő, még a tervezés előtt kérhet, az adott ingatlanon felmerülő ivóvízigény, szennyvízelvezetési lehetőség, illetve tűzivíz igény biztosíthatóságának vizsgálata, valamint a víz-, illetve szennyvízbekötés megvalósíthatósága céljából – a közmű-állásfoglalás (elvi közműnyilatkozat) kiadása e-közmű rendszeren keresztül történhet, igénylése nem kötelező, de célszerű.
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET másolat is megfelel);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat (TAKARNET másolat is megfelel);
 • Ivóvíz-, illetve szennyvíz törzshálózatba történő bekötési terv 2 példányban, papír alapon (az 58/2013.(II.27.) Korm. rend. 5. sz. mellékletében meghatározott, jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített műszaki tartalmú tervdokumentáció).
  • A tervdokumentáció tartalma: műszaki leírás, helyszínrajz, vízmérő akna, vízigény-számítás, ellenőrző akna, tisztítóidom építészeti, gépészeti szerelési tervei,
  • nem lakossági felhasználó által kért bekötéskor, a gazdasági épületek illetve 3 lakásnál nagyobb lakóépületek közmű-csatlakozási igénye esetén belső épületgépészeti tervvel együtt;
 • Az elkészült tervdokumentációt a tervező köteles az egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszeren keresztül (e-közmű) leegyeztetni az érintett területen megtalálható egyéb közművek üzemeltetőivel (víziközmű-szolgáltatóval is), mely nyilatkozatokat be kell csatolni a bekötési igénybejelentéshez.
 • Nem lakossági felhasználók esetében cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • Amennyiben a bejelentő nem, vagy csak részben tulajdonosa az ingatlannak, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan tulajdonosok hozzájárulása szükséges az új vízbekötés létesítéséhez;
 • Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, a felhasználási helyek tulajdonosai a víziközmű-szolgáltatóval is és egymás között is a közös használatból eredő jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben kötelesek rögzíteni.
 • Ha a víziközmű-csatlakozás csak a szomszédos, magántulajdonban lévő ingatlan igénybevételével oldható meg, a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásán és az egymás közötti megállapodáson (szerződéses szolgalom) kívül szükséges a földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem becsatolása;
 • „Felelősségvállalási nyilatkozat” (2. nyomtatvány) – felhasználó tölti ki, hogy a kivitelezés során általa okozott károkozásért felelősséget vállal, mivel a földmunka elvégzése a felhasználó feladata, a kivitelezés költsége azt nem tartalmazza. (Ezért is fontos, hogy a tervező az egyéb közüzemi szolgáltatókkal – E-on, Telekom, Gázmű, Vízmű, Közút, Optikai kábel… az e-közművön keresztül az általa készített terveket leegyeztesse.)
 • Ha a Szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.
  • Bővebb tájékoztató Nyomtatványok-Tájékoztatók

Új ivóvíz/ csatornabekötés szerződéskötés

 • Közszolgáltatási szerződés
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • szolgalmi jog iránti bejegyzés kezdeményezésének igazolása
 • 32 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvízbekötés, ill. 160 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyvízcsatorna bekötések esetén megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Mellékvízmérő felszerelése

 • mellékvízmérő felszerelési lap
 • Mellékvízmérő felszerelési terv
 • Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása nem lakossági felhasználó esetén
 • Bővebb tájékoztató Nyomtatványok-Tájékoztatók

Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése

 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap
 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv + aknarajz
 • Bővebb tájékoztató Nyomtatványok-Tájékoztatók

E-Közmű rendszerben kezelt dokumentumok

Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Kormányrendelet alapján kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül indítható közmű-állásfoglalás, közmű-üzemeltetői nyilatkozat, közmű-egyeztetési, közműhálózat-építés engedélyezési kérelem.
Fenti nyilatkozatok az e-közmű rendszeren keresztül https://www.e-epites.hu/e-kozmu történnek kiadásra.

1. Közmű-állásfoglalás kérés, Közmű-üzemeltetői nyilatkozat kérelem

(építési engedélyezéshez, fennmaradási engedélyezéshez, bontási engedélyezéshez, használatbavételi engedélyezéshez, működési engedélyhez, telekalakítási engedélyhez, tűzivíz (oltóvíz) elláthatósági nyilatkozat, talajterhelési díj megállapításához)

A https://www.e-epites.hu/e-kozmu portálon keresztül benyújtott kérelmekhez csatolni szükséges:

 • Földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből származó megfelel)
 • Meghatalmazás az ingatlan tulajdonosától, felhasználójától, amennyiben a felhasználási hely tulajdonosa és a kérelmező személye nem ugyanaz a személy.
 • Építési és fennmaradási engedélyhez: műszaki dokumentáció 1 példányban, melynek kötelező részei:
  • földhivatali térképmásolat, helyszínrajz,
  • építmény alaprajz és metszet,
  • műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható vízigény és a tervezett szennyvíz kibocsátás nagyságát.
 • Bontási engedélyhez: földhivatali térképmásolat, műszaki leírás
 • Tűzivíz (oltóvíz) elláthatósági nyilatkozathoz:
  • földhivatali térképmásolat, helyszínrajz,
  • műszaki leírás, oltóvíz igény megjelölésével

2. Közmű-egyeztetési kérelem, Közműhálózat-építés engedélyezési kérelem

(villamos hálózatok, gázelosztó-, leágazó vezetékek, úthálózatok, vasút hálózatok, optikai kábelek, internet, telefonhálózatok építése, vízjogi engedélyezéshez kötött közműhálózat építések)

A https://www.e-epites.hu/e-kozmu portálon keresztül benyújtott kérelmekhez csatolni szükséges:

 • Átnézetes közmű-helyszínrajz, Földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből származó megfelel)
 • Részletes közmű-helyszínrajz – olyan méretarányban, mely az elbírálhatóságot lehetővé teszi, és tartalmazza valamennyi érintett közüzemi –szolgáltató hálózatát
 • Víziközmű hálózatok építése esetén a hálózat terveinek digitális (dwg) állományát
 • Közműkeresztezések, gépészeti csatlakozások részletrajzai
 • Műszaki leírás, mely részletesen tartalmazza a tervezett feladat bemutatását.
 • Meghatalmazás a közmű-hálózat tulajdonosától, amennyiben a tulajdonos és a kérelmező nem ugyanaz a személy és/vagy jogi szervezet.

A közmű-állásfoglalások, közműnyilatkozatok, közmű-egyeztetések, közmű-hálózat építések esetén az e-közmű felületen az érintettség megadása 8 naptári napon belül, közmű-üzemeltetői nyilatkozatok kiadása 22 naptári napon belül történik, melyet elektronikusan hitelesített (e-hiteles) formában küld meg a Lechner Tudásközpont.

Az e-közmű alkalmazás használata – közműtérkép megtekintése – a lakosság részére, ügyfélkapus belépést követően nyilvános, és díjmentesen elérhető, azonban már a közmű-állásfoglalások, közműnyilatkozatok, közműegyeztetések, közműhálózatok létesítésére vonatkozó kérelmek benyújtása rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött, melynek mértékét a Lechner Tudásközpont mindenkori „Általános Szerződési Feltételek” (ÁSZF) tartalmazza.
Társaságunk az e-közművön keresztül indított, fentiekben felsorolt állásfoglalások, nyilatkozatok kiadásáért külön díjat már nem számol fel.

Az e-közmű internetes portál használatával kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken található információ:

Levelezési cím módosítása

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Névmódosítás bejelentése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Részletfizetés / fizetési haladék igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Számlázás szüneteltetés, számlamásolat, közbenső elszámolás kérése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Szennyvízdíj jóváírásának igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
 • javításról anyag és munkadíjat tartalmazó számla
 • ténylegesen leolvasott aktuális vízmérőállás
 • lehetőség szerint a javításról készült fotók

Locsolási kedvezmény igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • „Felhasználói igénybejelentés, locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti korrekció igényléséhez” nyomtatvány
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Vízmérőcsere

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Védendő felhasználók

 • „Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt” nyomtatvány
 • „Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt” nyomtatvány
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító

Vízszolgáltatás szüneteltetése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • „Szolgáltatás szüneteltetése, újraindítása, megszüntetése megrendelő” nyomtatvány
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
 • Bővebb tájékoztató Nyomtatványok-Tájékoztatók

Miben segíthetünk?