6. Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Felhasználó személyében történő változás bejelentése
 • Ha az új felhasználó magánszemély:
  • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
  • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
  • a változást igazoló okirat; adásvételi vagy bérleti szerződés vagy használati jogot igazoló egyéb dokumentum vagy haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb okirat (a nem releváns részek kitakarása mellett)
  • 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó személyében történő változás bejelentése 15 napon túl történik
  • tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
 • Ha az új felhasználó nem lakossági felhasználó:
  • a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat; bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
  • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére kötelezettek esetén: közműfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló számla.
 • Ha az új felhasználó területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv: alapító okirat, aláírási címpéldány;
 • Társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
 • Közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;
 • Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően, hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap;
 • Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
 • Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos (ok) hozzájárulása is szükséges.
Új ivóvíz/ csatornabekötés-igénybejelentés, megrendelés
 • Kitöltött „Ivóvíz-, szennyvízbekötési megrendelő” (1.) nyomtatvány, mely tartalmazza az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá;
 • Elvi nyilatkozat (melyet a megrendelő, még a tervezés előtt kér, az adott ingatlanon felmerülő ivóvízigény, szennyvízelvezetési lehetőség, illetve tűzivíz igény biztosíthatóságának vizsgálata, valamint a víz-, illetve szennyvízbekötés megvalósíthatósága céljából – az elvi nyilatkozat kiadása előtt szükséges nyomtatvány: (2.) „Elvi nyilatkozat igénybejelentő”)
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET másolat is megfelel);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat (TAKARNET másolat is megfelel);
 • Ivóvíz-, illetve szennyvíz törzshálózatba történő bekötési terv 2 példányban (az 58/2013.(II.27.) Korm. rend. 5. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal - műszaki leírás, helyszínrajz, vízmérő akna, ellenőrző akna, tisztítóidom építészeti, gépészeti szerelési tervei, (tervezői jogosultsággal - kamarai engedéllyel- rendelkező személy által, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően, illetve az építőipari-, kivitelezési-, és egyéb szabványokban rögzítettek figyelembevételével készített)), nem lakossági felhasználó, gazdasági épületek illetve 3 lakásnál nagyobb lakóépület esetén belső épületgépészeti tervvel együtt;
 • Az elkészült tervdokumentációt a tervező köteles az egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszeren keresztül (e-közmű) leegyeztetni az érintett területen megtalálható egyéb közművek üzemeltetőivel (víziközmű-szolgáltatóval is), mely nyilatkozatokat be kell csatolni a bekötési igénybejelentéshez.
 • Nem lakossági felhasználók esetében cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • Amennyiben a bejelentő nem, vagy csak részben tulajdonosa az ingatlannak, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan tulajdonosok hozzájárulása szükséges az új vízbekötés létesítéséhez;
 • Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, a felhasználási helyek tulajdonosai a víziközmű-szolgáltatóval is és egymás között is a közös használatból eredő jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben kötelesek rögzíteni.
 • Ha a víziközmű-csatlakozás csak a szomszédos, magántulajdonban lévő ingatlan igénybevételével oldható meg, a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásán és az egymás közötti megállapodáson (szerződéses szolgalom) kívül szükséges a földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem becsatolása;
 • „Felelősségvállalási nyilatkozat” (4.) – felhasználó tölti ki, hogy a kivitelezés során általa okozott károkozásért felelősséget vállal, mivel a földmunka elvégzése a felhasználó feladata, a kivitelezés költsége azt nem tartalmazza. (Ezért is fontos, hogy a tervező az egyéb közüzemi szolgáltatókkal – E-on, Telekom, Gázmű, Vízmű, Közút, Optikai kábel… az e-közművön keresztül az általa készített terveket leegyeztesse.)
 • Ha a Szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.
Új ivóvíz/ csatornabekötés szerződéskötés
 • Közszolgáltatási szerződés
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • szolgalmi jog iránti bejegyzés kezdeményezésének igazolása
 • 160 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyvízcsatorna bekötések esetén megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
Mellékvízmérő felszerelése
 • mellékvízmérő felszerelési lap
 • Mellékvízmérő felszerelési terv
 • Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása nem lakossági felhasználó esetén
Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése
 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap
 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv + aknarajz
Közműnyilatkozat kérelem építési engedélyhez, fennmaradási engedélyhez, bontási engedélyhez, használatbavételi engedélyhez, működési engedélyhez, telekalakítási engedélyhez, állatjóléti támogatáshoz, ivóvízminőség igazolásához
 • „Közmű-üzemeltetői nyilatkozat kérelem” (5.) formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető, melyhez csatolni szükséges:
 • Földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből származó megfelel)
 • Építési és fennmaradási engedélyhez: műszaki dokumentáció 1 példányban, melynek kötelező részei:
  • földhivatali térképmásolat, helyszínrajz,
  • építmény alaprajz és metszet,
  • műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható vízigény és a tervezett szennyvíz kibocsátás nagyságát.
 • Bontási engedélyhez: földhivatali térképmásolat, műszaki leírás
 • Ezen közműnyilatkozatok kiadása díjköteles, melyekért a mindenkor érvényes Üzletszabályzatunkban foglaltaknak megfelelő díjat kell megfizetni.
E-Közmű rendszerben kezelt dokumentumok

Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszer (e-közmű) egy információs lekérdezési rendszer, mely a vezetékes közművek, nyomvonal jellegű építmények közérdekből nyilvános adatait tünteti fel.
Közműegyeztetés kizárólag az e-közmű rendszerén keresztül indítható.

 • közműegyeztetési eljárás – a közmű-üzemeltető adott határidőn belül nyilatkozik a közműegyeztetésben való érintettségről illetve érintettség esetén megadja közmű-üzemeltetői nyilatkozatát.
 • közműnyilatkozat kiadás – érintettség megadása 8 naptári napon belül, közmű-üzemeltetői nyilatkozat kiadása 22 naptári napon belül történik.
Levelezési cím módosítása
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
Névmódosítás bejelentése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
Részletfizetés / fizetési haladék igénylése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
Számlázás szüneteltetés, számlamásolat, közbenső elszámolás kérése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
Szennyvízdíj jóváírásának igénylése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
 • javításról, felhasznált anyagokról számla
Locsolási kedvezmény igénylése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
Vízmérőcsere
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Védendő felhasználók
 • Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
 • Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
Vízszolgáltatás szüneteltetése
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Miben segíthetünk?